Harmonogram vývoz smetí

Szentpéter község általános - kötelező rendeletei

 

 

Szentpéter község általános - kötelező rendeletei
 

 

 

o Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 2/2014 O MIESTNYCH  DANIACH  A  MIESTNOM  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY

 

o Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 1/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území Obce Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                


Všeobecné záväzné  nariadenie Obce Svätý Peter č. 2/2012 o  zásadách tvorby a čerpania
fondu opráv,  prevádzky a údržby  nájomných  bytov v bytových domoch obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o vedení obecnej kroniky 


  Všeobecne  záväzné  nariadenie o  pravidlách  času  predaja a  času prevádzky služieb na
území obce Svätý Peter

 

Všeobecn e záväzné nariadenie Obce Svätý Peter č.2/2011 „Podmienky a kritériá prideľo -
vania nájomných bytov vo vlastníctve obce Svätý Peter“          

 

Všeobecné záväzné  nariadenie obce  Svätý Peter č.2/2011 „Podmienky a kritériá prideľo -
vania nájomných bytov vo vlastníctve obce Svätý Peter“ dodatok č.1   

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  č. 1/2011 o  určrní  výšky dotácie  na  prevádzku a
mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, poslucháča  jazykovej školy a dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svätý Peter o miestnych daniach a miestnom poplat -
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2010

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Svätý Peter č. 3/2010 Dodatok č.1
 

Všeobecné  záväzné nariadenie č.2/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce
Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svätý Peter č. 02/2009 o vymedzení miest na vylepo -
vanie volebných plagátov

 

Všeobecne záväzné  nariadenie č.1/2009 o vyhlásení záväzných častí spoločného územné -
ho plánu obcí

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 3/2008 ktorým sa určuje školský obvod pre základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Peter

 

Návrh Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce 2/2008           

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie obce  2/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady prí -
pevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, výška príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov na čin -
nosť školského  klubu detí, výška príspevku  na čiastočnú  úhradu nákladov a spôsob úhrady v za -
riadeniach  školského  stavovania  a výška  úhrady za prenájom  priestorov a zariadení škôl alebo
školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovo-vzdelávací proces.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2008 Dodatok č. 2

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2008 Dodatok č. 1

 

Všeobecne  záväzné nariadenie  obce č. 01/2008 podmienky prideľovania  nájomných by -
tov vo vlastníctve obce Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2007 podmienky prideľovania nájomných bytov
vo vlastníctve obce Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Svätý Peter č. 4/2006 o nakladní  s komunálnym od -
padom a drobným stavebným odpadom v obci Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 o niktorých podmienkach držania psov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu ob -
ce Svätý Peter

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie č.01/2005 o zásadách kontrolnej činnosti v podmienkach
obecnej samospávy obce Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2004 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania so -
ciálnych služieb a úhrade za poskytované služby sociálnou agentúrou Svätý Peter n.o.

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 2/2003  nariadenie obecného zastupiteľstva o zásadách
hospodárenia s majetkom obce Svätý Peter

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce  Svätý Peter č. 4/2002  o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce Svätý Peter č. 3/2002 o pravidlách ponukového ko -
nania pri predaji a prenájme nehnuteľností a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Svätý Peter

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svätý Peter č.2/2002 o predaji a prenájme pozemkov
a stavieb vo vlastníctve obce Svätý Peter


     


Keresés

Szentpéter - kapcsolat

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Polgármester: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Fő utca 2, 946 57 Szentpéter

  Telefon:         +421 35/7685283
  Fax: +421 35/7685284

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.svatypeter.eu

Rendőrség

Munkaidő

Pondelok

  08.00-12.00

 

  13.00-15.00

Streda

  08.30-12.00

 

  13.00-16.00

Štvrtok

  08.00-12.00

 

  13.00-15:00

 

 

 

 

 


 

EÚ projektek

Időjárás

Dlhodobá predpoveď počasia

Címjegyzék 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Beállítások   Oldaltérkép;   Szöveges változat