Svätý Peter - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh "Dodatok č. 2"

Návrh "Dodatok č. 2" k všeobecne záväznému nariadeniu obce 2/2008 ktorým sa určuje  výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt  dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku na  čiatočnú úhradu nákadov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa  nevyužívajú na výchovo-vzdelávací proces.        

nvrhVZN 200802_dodatok 2.pdf (59.58 kB)